Over ons

De ROHA is de grootste zorggroep van Amsterdamse huisartsen. Binnen deze zorggroep werken ruim 200 huisartsen uit de regio Amsterdam samen. Zij leveren zorg aan circa 400.000 patiënten. De ROHA staat voor ‘Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam’ en is opgericht in 2007.

Coöperatie van en voor huisartsen

Zorggroep ROHA is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio Amsterdam. De ROHA is een coöperatie van en voor huisartsen. Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering (ALV) dat uit alle leden een bestuur kiest. De coöperatie is de enige aandeelhouder van de ROHA BV. De directie van de ROHA BV sluit ketenzorgcontracten af met de zorgverzekeraar en organiseert de ketenzorg. De directie van de BV legt verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie.

Hoe de ROHA werkt

De ROHA zet zich in voor kwaliteitsverbetering van de eerstelijnszorg aan chronisch zieken in Amsterdam. Wij doen dat wijkgericht en regionaal. Het aantal mensen met één of meer chronische aandoeningen neemt toe. Het is daarom belangrijk dat aanbieders van verschillende soorten zorg goed samenwerken en integrale zorg bieden. De ROHA stimuleert en faciliteert dit proces en ontwikkelt innovaties.

Wat de ROHA concreet biedt

De ROHA informeert over richtlijnen en regelgeving en biedt ondersteuning voor de zorgpaden Diabetes, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg.

  • De ROHA ontwikkelt protocollen.
  • De ROHA maakt samenwerkingsafspraken over de zorgpaden met eerste en tweedelijns ketenpartners (podotherapeuten, pedicures, diëtisten en specialisten van verschillende ziekenhuizen).
  • De ROHA organiseert geaccrediteerde scholing voor de huisarts en de POH.
  • De ROHA maakt in het kader van de ketenzorg afspraken met zorgverzekeraars om de zorg rondom chronische patiënten en ouderenzorg te organiseren.

De ROHA begeleidt huisartspraktijken bij het organiseren en bewaken van de kwaliteit van de ketenzorg. Wij doen dit onder meer met een expertgroep die de kwaliteit van de ketenzorg bewaakt en nieuwe inzichten en ontwikkelingen vertaalt naar de praktijk. Daarnaast waarborgt de ROHA de stedelijke afstemming met de participatie van een ROHA-huisarts in alle stedelijke werkgroepen van de Huisartsenkring Amsterdam (HKA).

De ROHA is ook vertegenwoordigd in het bestuur van het Transmuraal Platform. Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van stedelijke samenwerkingsafspraken met de tweede lijn.

Medisch inhoudelijke transmurale samenwerkingsafspraken stellen wij zoveel mogelijk stedelijk vast.

Waarom ketenzorg?

Het aantal ouderen en mensen met meer dan één chronische ziekte neemt toe. Dit vraagt om een samenhangende zorg en daarmee een geïntegreerde aanpak van verschillende zorgaanbieders. Ketenzorg is gericht op de behoefte van de patiënt. De zorg wordt gedurende het gehele traject van preventie, diagnose, behandeling en (na)zorg verleend op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en regie tussen alle zorgverleners. De inhoud van de zorgprogramma’s is gebaseerd op (inter)nationale richtlijnen en zorgstandaarden. De huisarts (medisch eindverantwoordelijk) en de praktijkondersteuner zijn de centrale zorgverleners binnen de ketenzorg.