Ouderenzorg

Gezien de forse toename van het aantal patiënten van 75 jaar en ouder zetten wij ons ervoor in om deze ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen. In een gemiddelde praktijk is ongeveer vijf procent van de populatie ouder dan 75 jaar. Bekend is dat circa 28% van deze 75-plussers gekenmerkt kan worden als kwetsbaar en extra zorg nodig heeft.

ROHA ouderenzorg

Programma Beter Oud in Amsterdam (BOA)

Dit programma is opgezet vanuit de overtuiging dat ouderen in kwetsbare situaties beter af zijn met een meer integrale aanpak. Begin 2019 besloot verzekeraar Zilveren Kruis om financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze extra ondersteuning in de huisartsenpraktijk, ter verbetering van de integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Een POH-ouderen (POH-O) is de aangewezen professional die voor deze extra ondersteuning zorgt. Hij/zij speelt dan ook een belangrijke rol in de aanpak en uitvoering van het programma. De ROHA biedt huisartsen die aan dit programma (willen) deelnemen een contract aan.

Vragen en aanmelden

In de optie FAQ van dit zorgpad zijn de meest gestelde vragen over het programma BOA gebundeld en beantwoord. Besluit u om ook deelnemer te worden? Neem dan contact op met Martin Kuper, Coördinator Ouderenzorg, via mkuper@rohamsterdam.nl
 en/of 06-38683073.

FAQ – Beter Oud in Amsterdam (BOA)

Programma

De grote toename van het aantal kwetsbare ouderen dat thuis blijft wonen vraagt om een proactieve aanpak door de huisartsenpraktijk. Het programma houdt in dat deze ouderen overzichtelijk in beeld moeten komen en dat het wijk- en stedelijk netwerk geordend wordt en actueel blijft. Een POH-ouderen (POH-O) speelt een belangrijke rol in de aanpak en uitvoering van het programma.

Door het systematisch in kaart brengen van je ouderen ken je deze groep patiënten goed, weet je wat iedere patiënt wil en kan je anticiperen op crisissituaties en deze mogelijk voorkomen. Daarnaast neemt de POH-O een deel van de taken over en hoef je deze niet meer zelf te doen, waardoor de werkdruk af- en het werkplezier toeneemt.

Financiering

Om in aanmerking te komen voor financiering moet je voldoen aan de voorwaarden in het contract. Meest belangrijk is dat je voor jouw praktijk de volgende werkzaamheden uitvoert:

  • Ouderen van 75 jaar en ouder in beeld brengen en in zorg nemen.
  • Ouderen registreren in het HIS met gebruik van ICPC-codes voor ouderenzorg.
  • Zorg afstemmen met de wijkverpleging en SOG en een MDO.
  • Medicatieveiligheid borgen door adequate communicatie met de HAP (LSP/Whitebox) en medicatie beoordelen.
  • Continuïteit van transferzorg bij kwetsbare ouderen checken en borgen.
  • Tijdelijke bedden, spoedbedden en andere opnames/verwijzingen tijdens kantooruren regelen
  • Advance care planning faciliteren – gesprek tussen huisarts en patiënt voorbereiden.
  • Gebruik van een digitaal platform (cBoards)
  • Inzetten beschikbaar gestelde gelden bij het opzetten van een netwerk rondom “kwetsbare ouderen”

Per 100 ouderen boven de 75 jaar heb je ongeveer zes uur per week nodig om deze taken uit te kunnen voeren. Daarnaast moet je rekening houden met tijd voor aansturing en afstemming.

Wanneer de praktijk meedoet aan het Stedelijke programma ouderenzorg BOA (Beter Oud Amsterdam): volledige vergoeding voor POH Ouderenzorg, inclusief niet-patiënt gebonden kosten. Hiervoor ontvang je van de ROHA IN JANUARI 2022 een apart contract waarin ook de berekening én het te vergoeden bedrag in wordt vermeld.

Geschikt personeel

Ja, In Amsterdam gebruik we een stedelijke beschrijving van de functie Praktijkondersteuner Ouderen (POH-O) vanuit de Alliantie Amsterdamse Huisartsen, op basis van de propositie POH-O. Deze kun je vinden via deze link.

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Je kunt zoeken binnen je eigen praktijk, je netwerk, het netwerk van studenten die de POH-O opleiding hebben afgerond en soms kan een wijkverpleegkundige gedetacheerd worden. Daarnaast zal de ROHA waar mogelijk jullie in contact brengen met geschikte kandidaten of attenderen op kansrijke vindplaatsen. Ook is het mogelijk een vacature op de ROHA website te plaatsen.

De Alliantie van huisartsen, waar de ROHA onderdeel van is, heeft samen met InHolland een verkorte opleiding ‘POH-Ouderen’ ontwikkeld. Onder het kopje ‘Scholing’ vind je meer informatie over deze opleiding.

Ja, dat is mogelijk. We verwachten dat je de 75+ ouderen in beeld hebt, ACP-gesprekken voert, een goede overdracht aan de HAP hebt, in kunt spelen op opvang na thuiskomst uit het ziekenhuis etc. Daarvoor kun je deels ondersteuning inzetten, bijvoorbeeld een HIDHA, zelf minder patiënten nemen, een POH inzetten of een wijkverpleegkundige. Wij willen vooral dat je de ruimte hebt om de juiste zorg te bieden.

Ja, dat mag. De wijkgroep Westerpark heeft ervaring met het werken met (wijk)verpleegkundigen van Cordaan, Buurtzorg en Amsta. Bedenk wel dat er al een tekort aan (wijk)verpleegkundigen bestaat.

Ja, je mag een HIDHA inzetten voor de taken. We verwachten dat degene die je inzet minimaal op HBO-niveau kan denken en functioneren. Realiseer je dat de bekostiging is gebaseerd op een POH-tarief.

Financieel gezien kan je dan het beste voor elke praktijk apart een deel van de uren vastleggen in een dienstverband. Dus als je een POH met drie praktijken deelt zijn er drie contracten nodig. Het dienstverband zal niet via de ROHA verlopen.

Ja, dat mag. Het is aan jou wie je inzet om de taken voor de ouderenzorg uit te voeren. Realiseer je dat deze taken een grote mate van zelfstandigheid vragen. De assistent(e) of POH-S dienen een HBO werk- en denkniveau te beschikken. En de opleiding gevolgd te hebben/of gaan volgen

Aanmelden

Besluit je om deelnemer te worden? Neem dan contact op met Martin Kuper, Coördinator Ouderenzorg, via mkuper@rohamsterdam.nl en/of 06-38683073.

Als je voldoet aan de voorwaarden in het programma kun je elk kwartaal instromen. In principe kun je starten op het moment dat je iemand aangenomen hebt. De deadline is 6 weken voor ieder kwartaal.

Declareren

Scholing

Nee. Het is wel een vereiste dat een opleiding ouderenzorg in de eerste lijn wordt gedaan of is afgerond.

Ja, dat kan. De assistent(e) dient wel over een HBO werk- en denkniveau te beschikken. De opleiding is ontwikkeld op HBO werk- en denkniveau. Er moet dus wel een opleiding gevolgd worden, minimaal de verkorte opleiding

Na afloop van de opleiding heb je uitgebreide kennis en vaardigheden opgedaan om de rol van POH ouderen in de huisartsenpraktijk te vervullen. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je een diploma van Inholland Academy.

De opleiding bestaat uit 8 dagdelen van 4 uur contacturen. In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor 1 dagdeel per 14 dagen. Naast de contacturen zal de deelnemer enige uren zelfstudie verrichten (= afhankelijk van de beginsituatie van de deelnemer) en praktijkopdrachten uitvoeren.

Programma in het kort:

Dagdeel 1; Introductie POH ouderen
Dagdeel 2; Ouderen in beeld en in zorg
Dagdeel 3; Methodisch werken
Dagdeel 4; Medicatieveiligheid
Dagdeel 5; Transmurale zorg
Dagdeel 6; Samenwerken
Dagdeel 7; Kwaliteitszorg
Dagdeel 8; Intervisie

Voor meer uitgebreide informatie kun je terecht op de website van InHolland

€ 1.300 tot € 1.860 (dit is afhankelijk van het aantal deelnemers, na inschrijving ontvang je mogelijk een korting op de maximale cursusprijs van € 1.860)

Op 29 november 2023 start er weer een nieuwe groep, je kunt je alvast aanmelden op de website van Inholland.

Je kunt je aanmelden op de website van Inholland. Op 29 november 2023 start er weer een nieuwe groep. Wij willen je verzoeken je aanmelding ook door te geven aan Martin Kuper, Coördinator Ouderenzorg, via mkuper@rohamsterdam.nl en/of 06-38683073.

Starten met gestructureerde ouderenzorg in de praktijk

De projectgroep ouderen van de Amsterdamse Huisartsen Alliantie heeft de handreiking ‘Betere zorg voor Thuiswonende kwetsbare ouderen’ ontwikkeld. Deze handreiking is behulpzaam als je wilt gaan starten met het opzetten van gestructureerde ouderenzorg. Daarnaast zijn onze kaderhuisartsen Lieke Cremers en Els Tibosch en coördinator ouderenzorg Martin Kuper beschikbaar om jullie vragen over ouderenzorg in de praktijk te beantwoorden. Martin is bereikbaar op 0638683073 en denkt graag op een praktische wijze mee hoe jullie het beste de gestructureerde ouderenzorg kunnen opzetten.

Beschikbare documenten:
De handreiking ‘Betere Zorg voor Thuiswonende kwetsbare ouderen’

Beleg elk kwartaal een overleg met SOG, wijkverpleegkundige, POH-O, huisarts en eventueel een casemanager dementie. De POH-O bereidt de patiënten voor.

Wij adviseren om de POH-O vanuit het HIS te laten werken. Mede gezien de overgang van cKIS naar werken in het HIS.

Het instrumentarium in het cKIS (Caresharing) kan ook gebruikt worden, echter met één belangrijke kanttekening. Niet alle registratie onderdelen in de ouderenmodule van cKIS worden overzichtelijk via (OZIS/Edifact) naar  het HIS gestuurd. Daar zijn namelijk nog geen volledige landelijke standaarden (NHG Labcodes) voor afgesproken, zoals die er wel zijn voor DM, Astma/COPD en CVRM. Advies is dan ook om bij gewenst gebruik van de ouderenmodule cKIS nadere werkafspraken op de praktijk te maken.

Ten behoeve van de samenwerking rondom en met de patiënt (MDO) raden we het gebruik van cBoards Ouderen aan. cBoards is stadsbreed gekozen als communicatie instrument.  De inrichting van het Ouderenboard is nog vol in ontwikkeling, Uiteraard is uitwisseling/aansluiting op het HIS hierin van groot belang. De huidige functionaliteiten zijn nu echter al van zodanige meerwaarde dat we dit instrument aanraden.

Als je de gegevens vastlegt  volgens de instructie ‘Registratie Afspraken Ouderenzorg’ dan zijn deze zichtbaar op de HAP.

Beschikbare documenten:
‘Registratie Afspraken Ouderenzorg’

Nee. Belangrijk is dat de gegevens over jouw ouderen beschikbaar zijn op de HAP. Middels deze manier van registreren is dat geborgd.

Je gebruikt hiervoor de ICPC code A05.00 (Kwetsbare oudere).

Je kunt hiervoor ook de ICPC code A05.00 (Kwetsbare oudere) gebruiken om de kwetsbaarheid aan te geven.

Aan de codes is geen leeftijd gebonden. Je kan de code gebruiken voor iemand die in zorg is, omdat deze kwetsbaar is.

Levenseinde gesprek: A20
Medicatiebeoordeling: A49.02
Eenzaamheid: Z04.03
Geheugenproblematiek: P20

Je moet mondelinge toestemming van de patiënt hebben om in cBoards over hem of haar te kunnen samenwerken en communiceren met andere zorgverleners. In cBoards klik je aan dat de patiënt akkoord is gegaan met het delen van zijn of haar gegevens met een andere zorgverlener. Deze aanklik optie verschijnt standaard op het scherm bij elke nieuwe uitnodiging aan een andere zorgverlener.

Kwaliteit

Nee, in dit programma werken we niet met benchmarks.

We adviseren je om daarover in gesprek te blijven met je patiënten en/of mantelzorgers. In de jaarlijkse praktijkbezoeken vragen we je na te denken over wat je vindt dat er goed gaat in de zorg voor jouw ouderen, wat verbetermogelijkheden zijn, wat je gaat doen om de zorg te verbeteren en wat je aan ondersteuning wenst.

Jaarlijks wordt er een enquête verzonden aan de praktijken die meedoen aan het programma BOA. De uitkomsten van deze monitoring worden door de ELAA gebundeld in een stedelijk rapport en gebruikt voor de gesprekken die worden gevoerd met Zilveren Kruis. Zilveren Kruis is financier van het programma.

Patiënteninformatie

Je kunt patiënten met een eigen brief of mondeling laten weten dat jullie een POH-O hebben en wat patiënten kunnen verwachten. Of gebruik de patiëntenfolder die de BOA-werkgroep heeft gemaakt.