Ouderenzorg

Gezien de forse toename van het aantal patiënten van 75 jaar en ouder zetten wij ons ervoor in om deze ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen. In een gemiddelde praktijk is ongeveer vijf procent van de populatie ouder dan 75 jaar. Bekend is dat circa 20% van deze 75-plussers gekenmerkt kan worden als kwetsbaar en extra zorg nodig heeft.

ROHA ouderenzorg

Programma Beter Oud in Amsterdam (BOA)

Dit programma is opgezet vanuit de overtuiging dat ouderen in kwetsbare situaties beter af zijn met een meer integrale aanpak. Begin 2019 besloot verzekeraar Zilveren Kruis om financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze extra ondersteuning in de huisartsenpraktijk, ter verbetering van de integrale zorg voor kwetsbare ouderen. Een POH-ouderen (POH-O) is de aangewezen professional die voor deze extra ondersteuning zorgt. Hij/zij speelt dan ook een belangrijke rol in de aanpak en uitvoering van het programma. De ROHA biedt huisartsen die aan dit programma (willen) deelnemen een contract aan.

Vragen en aanmelden

In de optie FAQ van dit zorgpad zijn de meest gestelde vragen over het programma BOA gebundeld en beantwoord. Besluit u om ook deelnemer te worden? Neem dan contact op met Mascha Lemmers, projectleider Ouderenzorg, via mlemmers@rohamsterdam.nl en/of 06 24134224.

FAQ – Beter Oud in Amsterdam (BOA)

Programma

De grote toename van het aantal kwetsbare ouderen dat thuis blijft wonen vraagt om een proactieve aanpak door de huisartsenpraktijk. Het programma houdt in dat deze ouderen overzichtelijk in beeld moeten komen en dat het wijk- en stedelijk netwerk geordend wordt en actueel blijft. Een POH-ouderen (POH-O) speelt een belangrijke rol in de aanpak en uitvoering van het programma.

Door het systematisch in kaart brengen van je ouderen ken je deze groep patiënten goed, weet je wat iedere patiënt wil en kan je anticiperen op crisissituaties en deze mogelijk voorkomen. Daarnaast neemt de POH-O een deel van de taken over en hoef je deze niet meer zelf te doen, waardoor de werkdruk af- en het werkplezier toeneemt.

Het programma eindigt eind 2021. Over een vervolg vindt nog uitvoerig overleg met de verzekeraar plaats. Nu ouderenzorg voor Zilveren Kruis een speerpunt is zal een voortgang in de toekomst waarschijnlijk zijn.

Financiering

Om in aanmerking te komen voor financiering moet je voldoen aan de voorwaarden in het contract (dit contract is te vinden onder ‘Documenten ouderenzorg’). Meest belangrijk is dat je voor jouw praktijk de volgende werkzaamheden uitvoert:

 • Ouderen van 75 jaar en ouder in beeld brengen en in zorg nemen.
 • Ouderen registreren in het HIS met gebruik van ICPC-codes voor ouderenzorg.
 • Zorg afstemmen met de wijkverpleging en SOG en een MDO.
 • Medicatieveiligheid borgen door adequate communicatie met de HAP (LSP/Whitebox) en    medicatie beoordelen.
 • Continuïteit van transferzorg bij kwetsbare ouderen checken en borgen.
 • Tijdelijke bedden, spoedbedden en andere opnames/verwijzingen tijdens kantooruren regelen
 • Advance care planning faciliteren – gesprek tussen huisarts en patiënt voorbereiden.

Per 100 ouderen boven de 75 jaar heb je ongeveer zes uur per week nodig om deze taken uit te kunnen voeren. Daarnaast moet je rekening houden met tijd voor aansturing en afstemming.

Op basis van het aantal uren (zes uur per week per 100 ouderen boven de 75 jaar) is berekend wat een POH-ouderen zou moeten kosten. Deze kosten worden deels betaald uit de huidige tarieven. Zo wordt allereerst  50% van je POH-S vergoeding verrekend, 100% POH-S opslag voor 75+, en daarnaast wordt de prestatie kwetsbare ouderen via Zilveren Kruis verrekend. Het bedrag dat na het inzetten van deze bronnen overblijft wordt door de ROHA uitgekeerd. Van ons heb je een rekensheet ontvangen. Vul het aantal 75+’ers en het aantal ingeschreven patiënten op deze rekensheet in en je ziet  welk bedrag je nodig hebt en welk bedrag je ontvangt.

In het contract met Zilveren Kruis kies je voor de optie ‘Ik wil zelf de prestatie afsluiten’.

Via de ROHA ontvang je de overige middelen die nodig zijn om het programma uit te voeren.

Geschikt personeel

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Je kunt zoeken binnen je eigen praktijk, je netwerk, het netwerk van studenten die de POH-O opleiding hebben afgerond en soms kan een wijkverpleegkundige gedetacheerd worden. Daarnaast zal de ROHA waar mogelijk jullie in contact brengen met geschikte kandidaten of attenderen op kansrijke vindplaatsen.

De Alliantie van huisartsen, waar de ROHA onderdeel van is, heeft samen met  InHolland een verkorte opleiding ‘POH-Ouderen’ ontwikkeld. Onder het kopje ‘Scholing’ vind je meer informatie over deze opleiding.

Ja, dat is mogelijk. We verwachten dat je de 75+ ouderen in beeld hebt, ACP-gesprekken voert, een goede overdracht aan de HAP hebt, in kunt spelen op opvang na thuiskomst uit het ziekenhuis etc. Daarvoor kun je deels ondersteuning inzetten, bijvoorbeeld een HIDHA, zelf minder patiënten nemen, een POH inzetten of een wijkverpleegkundige. Wij willen vooral dat je de ruimte hebt om de juiste zorg te bieden.

Ja, dat mag. De wijkgroep Westerpark heeft ervaring met het werken met (wijk)verpleegkundigen van Cordaan, Buurtzorg en Amsta. Bedenk wel dat er al een tekort aan (wijk)verpleegkundigen bestaat.

Ja, je mag een HIDHA inzetten voor de taken. We verwachten dat degene die je inzet minimaal op HBO-niveau kan denken en functioneren. Realiseer je dat de bekostiging is gebaseerd op een POH-tarief.

Financieel gezien kan je dan het beste voor elke praktijk apart een deel van de uren vastleggen in een dienstverband. Dus als je een POH met drie praktijken deelt zijn er drie contracten nodig. Het dienstverband zal niet via de ROHA verlopen.

Ja, dat mag. Het is aan jou wie je inzet om de taken voor de ouderenzorg uit te voeren. Realiseer je dat deze taken een grote mate van zelfstandigheid vragen. De assistent(e) of POH-S dienen een HBO werk- en denkniveau te beschikken.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor het programma door het aanmeldformulier en de rekensheet, die op 6 december 2019 is verstuurd, in te vullen en naar Yvonne de Vries te sturen (ydevries@rohamsterdam.nl). Mocht je deze niet meer in je bezit zijn dan kun je deze opvragen via Yvonne de Vries. Van de ROHA ontvang je vervolgens een door jou te ondertekenen en te retourneren overeenkomst.

Als je voldoet aan de voorwaarden in het programma kun je elk kwartaal instromen. In principe kun je starten op het moment dat je iemand aangenomen hebt. De deadlines voor aanmelding zijn 31 augustus 2020, 21 november 2020, 28 februari 2021, 31 mei 2021 en 31 augustus 2021.

Declareren

Nee, een POH-O mag niet declareren. Een MMSE mag wel gedeclareerd worden als de POH-O dat doet.

Als iemand een WLZ indicatie heeft vanaf zzp 5. Dit geldt voor de huisarts en niet voor de POH-O.

Scholing

Ja, dat kan. De assistent(e) dient wel over een HBO werk- en denkniveau te beschikken. De opleiding is ontwikkeld op HBO werk- en denkniveau.

De inhoud van de scholing bestaat uit:

Dagdeel 1: Introductie POH-ouderen

 • Welkom en ontvangst
 • Uitleg taken, verantwoordelijkheden en positionering POH-ouderen
 • Ouderen in Amsterdam; leefwereld van ouderen, vitaliteit, kwetsbaarheid
 • Visie op ouderenzorg (huisartsenzorg, wijkzorg) en zelfmanagement

Dagdeel 2: Ouderen in beeld en in zorg

 • In kaart brengen en screenen van ouderen (75+)
 • Basiskennis Geriatrische reuzen deel 1: gestoorde mobiliteit en stabiliteit (sarcopenie, duizeligheid en vallen), ondervoeding (SNAQ65+), gestoorde communicatie (horen en zien) en incontinentie
 • Hanteren van en oefenen met screenen instrumenten
 • Beoordelen van medische kwetsbaarheid, overleg met huisarts
 • Inschakelen en samenwerken met de wijkzorg en POH/ POH-GGZ/ POH-IZ
 • Uitleg praktijkopdracht: oefenen met screenen

Dagdeel 3: Methodisch werken

 • Nabespreken van praktijkopdracht; screenen kwetsbaarheid en inschakelen zorg
 • Basiskennis Geriatrische reuzen deel 2; psychische stoornissen (dementie, depressie, delier)
 • Opstellen zorgplan
 • ICPC codering, SOEP Registratie in HIS

Dagdeel 4: Medicatieveiligheid

 • Polyfarmacie bij ouderen
 • Belang van medicatieveiligheid,
 • Zelfmanagement en therapietrouw
 • Medicatiebeoordeling volgens protocol; farmacotherapeutische anamnese en analyse

Dagdeel 5: Transmurale zorg

 • Consequenties van transfer huis – ziekenhuis/GRZ – thuis
 • Regelen tijdelijke bedden, ELV, spoedbedden en andere opnames/ verwijzingen
 • Wet- en regelgeving rondom transmurale zorg (zorgfinanciering, Wmo 2015, Wlz)

Dagdeel 6: Samenwerken

 • Shared decision making, wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid
 • Advance care planning (voorbereiding)
 • Mantelzorg, voorkomen overbelasting
 • Sociaal domein; Welzijn op Recept

Dagdeel 7: Kwaliteitszorg

 • Voorbereiding toetsopdracht
 • Samen werken aan kwaliteit; intervisie
 • Verbeterplan praktijk
 • Afronding en evaluatie

Dagdeel 8: Afronding en wat nog nodig is.

De opleiding bestaat uit acht dagdelen.

De opleiding kost rond de € 1.250,-

Starten met gestructureerde ouderenzorg in de praktijk

De stuurgroep ouderen van de Amsterdamse Huisartsen Alliantie heeft de handreiking ‘Betere zorg voor Thuiswonende kwetsbare ouderen’ ontwikkeld. Deze handreiking is behulpzaam als je wilt gaan starten met het opzetten van gestructureerde ouderenzorg. Daarnaast zijn onze kaderhuisartsen Lieke Cremers en Els Tibosch en coördinator ouderenzorg Martin Kuper beschikbaar om jullie vragen over ouderenzorg in de praktijk te beantwoorden. Martin is bereikbaar op 0638683073 en denkt graag op een praktische wijze mee hoe jullie het beste de gestructureerde ouderenzorg kunnen opzetten.

Beleg elk kwartaal een overleg met SOG, wijkverpleegkundige, POH-O, huisarts en eventueel een casemanager dementie. De POH-O bereidt de patiënten voor.

Je gebruikt hiervoor de ICPC code A05.00 (Kwetsbare oudere).

Je kunt hiervoor ook de ICPC code A05.00 (Kwetsbare oudere) gebruiken om de kwetsbaarheid aan te geven.
Aan de codes is geen leeftijd gebonden. Je kan de code gebruiken voor iemand die in zorg is, omdat deze kwetsbaar is.

Je moet mondelinge toestemming van de patiënt hebben om in C-boards over hem of haar te kunnen samenwerken en communiceren met andere zorgverleners. In C-boards klik je aan dat de patiënt akkoord is gegaan met het delen van zijn of haar gegevens met een andere zorgverlener. Deze aanklik optie verschijnt standaard op het scherm bij elke nieuwe uitnodiging aan een andere zorgverlener.

Kwaliteit

Nee, in dit programma werken we niet met benchmarks.