Huisartsenwijkgroepen

Als huisarts wil je afstemmen met veel verschillende partijen. Een huisartsenwijkgroep bestaat uit huisartsen die met elkaar en andere personen en organisaties in de wijk willen samenwerken. Deelnemende huisartsen aan een wijkgroep kunnen verbonden zijn aan verschillende zorggroepen.

ROHA huisartsenwijkgroepen

Door in de wijkgroep de krachten te bundelen en de taken te verdelen worden de bijeenkomsten effectiever. Zo kunnen huisartsen uit een wijkgroep elkaar in andere overleggen vertegenwoordigen en stellen zij een samenhangende jaaragenda op. FTO, PaTz en spiegelbijeenkomsten bijvoorbeeld krijgen ook een plek in deze agenda. Daarnaast maken huisartsen werkafspraken met belangrijke partijen in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan het OKT of de specialist ouderengeneeskunde. De huisartsen in de wijkgroep bepalen samen wat ze willen en hoe ze dat organiseren.

Met de perifere accreditatiemedewerker (PAM) zijn afspraken voor de wijkgroep gemaakt over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten. Eén van die voorwaarden is dat er een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) aan de wijkgroep verbonden is.

Ondersteuning door de ROHA

Om de huisartsenwijkgroep te ondersteunen stelt de ROHA een coördinator aan. De coördinator helpt bij het organiseren van de bijeenkomsten en zorgt voor verslaglegging en/of voorzitterschap. Hij of zij heeft een rol in het opstellen van de jaaragenda en het uitwerken van ideeën uit de wijkgroep. De wijkcoördinator draagt zo bij aan de kwaliteit van de bijeenkomsten. In het wijkcoördinatorenoverleg wisselen de deelnemers goede voorbeelden in andere delen van de stad uit. Wijkcoördinatoren kennen de stedelijke ontwikkelingen van diverse thema’s.

In de ROHA-raad treffen huisartsvertegenwoordigers van de wijkgroepen elkaar. De stedelijke alliantie en de ROHA delen er hun informatie en tegelijkertijd ontvangen zij informatie vanuit de wijkgroepen. De ROHA-raad zorgt op deze manier dat er goede uitwisseling is tussen huisartsen uit de wijken en vertegenwoordigers van stedelijk beleid.

Wanneer in 2022 de O&I-gelden officieel van kracht zijn, zal een deel van het budget naar de huisartsenwijkgroepen gaan. Tot die tijd vergoeden de zorggroepen de onkosten uit hun overheadgelden.

Bestaande wijkgroepen

Van de aan de ROHA verbonden huisartsen zit circa 80% in een wijkgroep. Op de website van de Amsterdamse Huisartsen alliantie staat een kaart met alle wijkgroepen in Amsterdam, zie amsterdamsehuisartsen.nl

Vragen

Heb je vragen over huisartsenwijkgroepen, neem dan contact op met Willemien Rietman.