Op weg naar één HIS voor ROHA-praktijken

Op deze pagina leggen we uit waarom we naar één HIS willen en wat het voor de praktijken betekent.

Download infographic

Waarom we vanuit de ROHA toe willen naar één HIS

 1. Voor elkaar waarnemen gaat eenvoudiger met hetzelfde HIS.
 2. Met één HIS kunnen we beter onderhandelen met leveranciers van het HIS, van telefonie en met netwerkpartners.
 3. Gegevensuitwisseling wordt steeds complexer. Met één HIS kunnen wij de praktijken het beste ondersteunen.
 4. Met één HIS kunnen we HIS, KIS en patiëntenportaal integreren. Dat betekent meer gebruiksgemak en overzicht voor praktijken.

Wat vinden ROHA-leden?

Uit een poll van deze zomer blijkt dat 65% van de ROHA-praktijken* positief is over het plan om naar één HIS te gaan met ondersteuning van de ROHA.

*75% van de praktijken heeft de poll ingevuld

Top 5 voordelen van één HIS

Volgens de ROHA-leden

 1. Minder koppelingen nodig door de integratie van HIS, KIS en patiëntenportaal
 2. Betere communicatie met HPA
 3. Lagere HIS-kosten door gezamenlijk inkopen
 4. Sterkere positie ten opzichte van netwerkpartners zoals het ziekenhuis
 5. Waarneming is makkelijker te organiseren

Stap voor stap kiezen we samen een HIS


Q4 2022 - Q1 2023


 • Selectiecommissie samenstellen
 • Leidende principes selectie bepalen
 • Longlist vaststellen

Q2 2023Q3 2023 - Q4 2023


 • 9 juli: deadline voorstellen HIS-leveranciers
 • Shortlist bepalen
 • Online informatiesessies met huisartsen

Q4 2023


 • Demonstraties door leveranciers shortlist; praktijken zijn van harte welkom om hier online aan deel te nemen
 • Referentiebezoeken en testen
 • Voorkeursleverancier bepalen

2024


 • Onderhandelen en contracteren voorkeursleverancier
 • Praktijken ontvangen een aanbod voor het nieuwe HIS

Wat betekent het voor je praktijk?

Begin 2024: de praktijk ontvangt het aanbod voor het nieuwe HIS. Is dit een ander HIS dan jullie nu hebben? We bepalen in goed overleg wanneer jullie overgaan naar het nieuwe HIS. En we ondersteunen jullie praktijk bij de overstap.

De ROHA ondersteunt je stapsgewijs bij de overstap

 • We sluiten het contract af met de HIS-leverancier en bedingen regiokorting.
 • We financieren investeringen die je praktijk moet doen om over te stappen. Denk aan kosten van scholingen, conversie en afkopen van contracten.
 • We ondersteunen je praktijk tijdens de hele conversie en helpen zo voorkomen dat er gegevens verloren gaan.
 • Ook na de overstap blijven we ondersteunen: met scholingen en tips en trucs om het gebruik zo makkelijk mogelijk te maken.

De longlist

Op de longlist staan

 • de vier HIS’en die momenteel worden gebruikt door ROHA-praktijken: Bricks Huisarts (TetraHIS), CGM Huisarts, Medicom en MicroHIS
 • vier nieuwe HIS’en: HealthConnected, HiX, MediKIT en Sanday huisarts (het nieuwe HIS van Omnihis en Promedico)

Programma van Eisen

De selectiecommissie heeft de afgelopen maanden met veel zorg gewerkt aan een uitgebreid programma van eisen. Hierin staan alle eisen en wensen voor het toekomstige HIS en de leverancier vermeld. Het programma van eisen valt uiteen in vijf categorieën:

 • Functionaliteit: welke functionaliteiten het HIS moet bevatten en hoe gebruiksvriendelijk het is
 • Leverancier: wat we van de leverancier verwachten op het gebied van samenwerking met de praktijken en de ROHA, productontwikkeling, implementatie van het HIS bij praktijken, servicedesk/ ondersteuning en informatiebeveiliging
 • Technologie: dit gaat onder andere over het gebruik van moderne technologie, integratiemogelijkheden met andere zorginformatiesystemen en toekomstbestendigheid
 • Kosten: zowel de eenmalige kosten voor de implementatie van het HIS als de periodieke kosten van het gebruik van het HIS door de praktijken en de regiokortingen hierop
 • Ondersteuning praktijken door ROHA: welke mogelijkheden het HIS en de leverancier bieden aan de ROHA om de ROHA-praktijken te ondersteunen en te ontzorgen bij het gebruik en het beheer van het HIS
Het programma van eisen maakt, samen met de eerder vastgestelde leidende principes, onderdeel uit van de offerteaanvraag die de selectiecommissie heeft opgesteld.