Problemen in de wijk bij aanpassen insuline

Er zijn problemen, bij het aanpassen van insuline, bij patiënten die hiervoor ondersteuning hebben van de wijkverpleegkundigen. Dit probleem is bij de ROHA aangekaart door de FBA (Farmaceutisch Bureau Amsterdam) met de vraag dit onder de aandacht te brengen bij de praktijken.

Huidige procedure toedienlijst insuline in de wijk
Wijkverpleegkundigen die bij een patiënt insuline toedienen, moeten die aftekenen op de zogenaamde toedienlijst. Omdat insuline tot de risicovolle medicijnen behoren moet de hoeveelheid insuline dubbel gecontroleerd worden. Dit kan bijv door de patiënt, die checkt of de hoeveelheid die ingesteld is op de pen overeenkomt met de hoeveelheid op de toedienlijst. Als de patiënt hiertoe niet in staat is, kan de wijkverpleegkundige een foto maken van de pen en toedienlijst en die met de mobiel of tablet opsturen naar de achterwacht. Die accordeert en de wijkverpleegkundige dient toe en tekent af.

Problemen huidige procedure wijzigen insuline in de wijk
In het kader van wijkzorg zijn er per wijk overleggen tussen wijkverpleegkundigen en apothekers opgezet om dagelijkse problemen met de medicatie-overdracht te inventariseren en op te lossen. Dit is gestart in oud Zuid en breidt zich wegens succes uit over de rest van de stad. Op een aantal plaatsen worden ook de POH’ers ouderenzorg of diabetes er bij gevraagd. In deze overleggen kwam het volgende probleem aan de orde. Standaard wordt de toedienlijst door de apotheker opgesteld aan hand van de recepten die hij van de huisarts en de specialisten krijgt. Maar bij insuline gaat het in de praktijk zo dat de huisarts of POH tegen de patiënt zegt dat hij 2 eenheden meer moet spuiten. Die zegt het tegen de wijkverpleegkundige, die het doorbelt naar de apotheek, die het vermeldt op de toedieningslijst. Dan mogen vier ogen controleren of de gespoten hoeveelheid hetzelfde is als op de toedieningslijst staat. Niemand voelt zich gelukkig met deze situatie.

Afspraken omtrent aanpassen insuline in de wijk
Bij de koepels is nagevraagd wat landelijk hierover is afgesproken. Antwoord vanuit de koepels:
Tja, deze situatie is niet wenselijk, de huisarts of POH zou dit digitaal (mail/fax/sms etc etc) aan de apotheek moeten bevestigen. Het onderwerp is ook in de ROHA werkgroep diabetes aan de orde gesteld. Onmiddellijk werd besloten dat het mondeling doorgeven not done is en is het onderwerp op de agenda gezet. Verder wordt het aangekaart bij de andere regionale koepels.

Hierbij het verzoek om bijv in het FTO tussen huisarts en apotheker afspraken te maken over het doorgeven van wijzigingen in de hoeveelheden te spuiten insuline.

Houdt indien mogelijk rekening met de dag van de week waarop de wijzigingen in moeten gaan. Zo lang de toedienlijsten nog niet digitaal kunnen worden uitgewisseld tussen apotheker en wijkverpleegkundigen is het voor hen minder belastend als de wijziging in kan gaan op de dag van de nieuwe wekelijkse toedienlijst.