Pilots Communicatie in de wijk van start

Met een nieuwe ICT-oplossing kan de communicatie tussen huisartsen, poh-ers, wijkverpleegkundigen, patiënten en mantelzorgers nog beter en sneller verlopen. Dit najaar starten in de zorgregio Amsterdam e.o. vier pilots om dit te beproeven.

De Alliantie van huisartsen en de Zorg in de Wijk-tafel[1] gaven SIGRA opdracht om samen met huisartsen, poh-ers, wijkverpleegkundigen, patiënten en mantelzorgers[2] te onderzoeken of er een ICT-instrument is waarmee zij onderling sneller, laagdrempeliger en eenvoudiger kunnen communiceren.

Onderling afstemmen kost onnodig veel tijd

Momenteel hebben huisartsen en wijkverpleegkundigen vaak onvoldoende overzicht van de verschillende hulpverleners die voor dezelfde patiënt zorgen. Ook voor de patiënt zelf ontbreekt dit overzicht soms. Zo zijn contactgegevens niet actueel en is de informatie over de laatste stand van zaken verspreid over de dossiers van de huisarts, de wijkverpleegkundige, de mails, chats, etc. Het kost tijd om de communicatie te organiseren en af te stemmen. Antwoord op belangrijke vragen laat in alle hectiek soms lang op zich wachten.

Wat een ICT-oplossing moet bieden

Het ICT-instrument moet de onderlinge samenwerking en communicatie sneller, laagdrempeliger en gemakkelijker maken, zodat er meer tijd en aandacht voor de patiënt over blijft. Idealiter halen we ook een klein deel van het patiëntendossier automatisch op uit de systemen van de thuiszorginstellingen en de huisartsen. Deze informatie kunnen we tonen aan de andere betrokken hulpverleners en de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan dagcurves of het medicatiebeleid.

Vier pilots van start

Dit najaar starten we vier pilots in Buitenveldert, Nieuwendam (Noord), Zuid-Oost en Diemen. Deze moeten uitwijzen of het nieuwe instrument daadwerkelijk meerwaarde heeft en in staat is om de gewenste koppelingen te realiseren. Het is belangrijk dat het instrument aansluit bij andere ontwikkelingen in de regio. Daarnaast doen we ervaring op met het in gebruik nemen van het nieuwe instrument. Dit alles binnen de kaders van wet- en regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens en tegen zo laag mogelijke kosten.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Dat het ons lukt om dit project gezamenlijk op te pakken is een groot goed. Hiermee voorkomen we dat patiënten en zorgverleners in hun onderlinge communicatie straks geconfronteerd worden met talloze verschillende instrumenten. Alleen gaat natuurlijk sneller, maar samen kom je verder!


[1] De tien door Zilveren Kruis gecontracteerde thuiszorgaanbieders werken hierin gezamenlijk aan de verbetering van zorg en welzijn voor Amsterdammers.

[2] Op termijn kunnen vanzelfsprekend ook andere zorgverleners betrokken worden.