Korting op inkoop chat-apps Siilo en ZorgMail Chat

Zorg- en welzijnsprofessionals maken steeds vaker gebruik van chat-apps in hun onderlinge en domeinoverstijgende samenwerking. Door het grote aanbod van deze apps bestaat de kans dat zij bij verschillende zorgvragen met verschillende chat-apps moeten werken. Dit kan leiden tot onvoldoende overzicht van het geheel aan lopende zorg rond een patiënt en een gevoel van onrust door de hoeveelheid apps die men bij moet houden. Ook is niet elke chat-app even veilig. Daarom heeft de ‘SIGRA werkgroep chat-apps’ onderzocht welke apps het meest veilig en geschikt zijn om in Amsterdam en omgeving te gebruiken voor snelle afstemming tussen professionals.

Siilo en ZorgMail Chat

De werkgroep onderzocht dit aan de hand van de volgende criteria:

  • geboden functionaliteit,
  • mate van gebruik,
  • veiligheid en integratie met andere patiëntgegevenssystemen.

De chat-apps Siilo en ZorgMail Chat kwamen hierbij als meest geschikt uit de bus, voor dit moment.

Beide apps bieden goede en veilige ondersteuning. Vooral Siilo wordt al veel gebruikt, voorziet in een behoefte en is daardoor interessant om nog breder te gebruiken. ZorgMail Chat biedt vooral veel integratiemogelijkheden met systemen die gebruikt worden voor dossiervoering.

Binnen het SIGRA-netwerk is afgesproken om in principe één van deze chat-apps te gebruiken, zodat we met elkaar voorkomen dat er veel verschillende apps gebruikt worden en dat zorgprofessionals met meerdere apps moeten werken. Op deze manier realiseren we meer overzicht en rust voor professionals, meer veiligheid en betere zorg voor patiënten.

Chat-apps met korting inkopen

SIGRA heeft met de leveranciers van beide apps afspraken gemaakt, zodat leden de chat-apps met korting kunnen inkopen.
Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Bas van den Haak van SIGRA.

De SIGRA werkgroep chat-apps blijft de ontwikkelingen rondom chat-apps in onze zorgregio monitoren en bekijkt jaarlijks of het nodig is om haar advies bij te stellen.