Algemene voorwaarden ketenpartners

 • december 2021

Deze Algemene Voorwaarden Ketenpartners ROHA (afgekort algemene voorwaarden) zijn van toepassing op de samenwerking en alle schriftelijke samenwerkingsovereenkomsten tussen ROHA en de ketenpartners in het kader van een specifiek (keten)zorgprogramma.

Bij eventuele strijdigheid tussen een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden en de samenwerkingsovereenkomst prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

1. Definities

ROHA
De ROHA B.V. ROHA staat voor Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam.

Werkgebied ROHA
Het gebied waarin ROHA werkzaam is, zijnde de regio Amsterdam.

Ketenpartner
Partij die in het kader van de uitvoering van een specifiek (keten)zorgprogramma een onderdeel van de zorg en/of ondersteunende dienst levert en die hiertoe met ROHA een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst is aangegaan.

(Keten)zorgprogramma
Een beschrijving van de organisatie en inhoudelijke (multidisciplinaire) samenwerking tussen ketenpartners en ROHA aangaande de zorg voor een specifieke groep patiënten.

Patiënt in zorg bij ROHA
Patiënt die zorg ontvangt van een ketenpartner van ROHA in het kader van een (keten)zorgprogramma van ROHA.

Zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar waarmee ROHA een overeenkomst heeft gesloten in het kader van een specifiek (keten)zorgprogramma.

(Samenwerkings)overeenkomst
De schriftelijke overeenkomst tussen ROHA en ketenpartner waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

(Contract)partijen
(Contract)partijen zijn ROHA en ketenpartner die een overeenkomst hebben gesloten in het kader van een specifiek (keten)zorgprogramma.

Keten Informatie Systeem (KIS)
Eén digitaal patiëntendossier waarin de medische gegevens en behandelingen van patiënten in zorg staan geregistreerd.

Website
Alle digitale informatie met betrekking tot de activiteiten van ROHA, te vinden op www.rohamsterdam.nl.

Standaard/richtlijn/protocol
De voor een specifiek (keten)zorgprogramma geldende (behandel)norm.

2. Toelatingsvoorwaarden

Ketenpartner voldoet bij aanvang en gedurende de gehele contractstermijn aan de hierna geformuleerde toelatingsvoorwaarden.

 1. Ketenpartner (en/of elke medewerker betrokken bij de uitvoering van de ketenzorg) is in het bezit van een relevant en erkend diploma en is ingeschreven in het voor ketenpartner vereiste kwaliteitsregister.
 2. Ketenpartner heeft een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 3. Ketenpartner gedraagt zich binnen de samenwerking in de keten te allen tijde als een goed ketenpartner.
 4. Ketenpartner is ervoor verantwoordelijk dat diens (praktijk)personeel en eventuele waarnemers en ingeschakelde derden voldoen aan genoemde toelatings- voorwaarden voor zover deze voor hen relevant zijn, en de verplichtingen op grond van de gesloten overeenkomst nakomen.

3. Algemene verplichtingen ROHA

 1. ROHA organiseert de ketenzorg als omschreven in de ketenzorgovereenkomsten met de betreffende zorgverzekeraar(s).
 2. ROHA voldoet aan de verplichtingen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op haar van toepassing zijn.
 3. ROHA stelt een actueel overzicht van alle ketenpartners (inclusief de contactgegevens en overige relevante informatie) beschikbaar op de website van ROHA (www.rohamsterdam.nl).
 4. ROHA organiseert (bij voorkeur geaccrediteerde) nascholing ten behoeve van ketenpartners op het gebied van ketenzorg.
 5. ROHA meldt ketenpartner elke voor ketenpartner relevante wijziging in de afspraken met de zorgverzekeraars die ROHA maakt over de organisatie van de ketenzorg.
 6. ROHA neemt bij haar activiteiten de relevante (privacy-)wetgeving in acht, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 7. ROHA verplicht eenieder die voor of namens ROHA kennis neemt van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst tot geheimhouding, behoudens een wettelijke plicht tot het verstrekken van gegevens.
 8. ROHA houdt, om aan bovenstaande verplichtingen te doen, een actueel overzicht van alle ketenpartners inclusief contactgegevens en overige relevante informatie bij in haar CRM-systeem.
 9. ROHA ziet er op toe dat bovengenoemde afspraken ook gelden voor door ROHA ingeschakelde derden.

4. Zorgverlening

 1. Ketenpartner levert voor de duur van de overeenkomst de ketenzorg aan zijn patiënten die in het betreffende (keten)zorgprogramma zijn geïncludeerd.
 2. Ketenpartner verleent de zorg conform de hiervoor door ROHA vastgestelde standaarden, richtlijnen en protocollen.
 3. Bij de invulling en uitvoering van de ketenzorg draagt ketenpartner vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en expertise bij aan de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige zorgverlening aan elke patiënt in zorg.
 4. De zorgverlener verleent chronische zorg in het licht van ‘persoonsgericht werken’ waarbij de behoeften, en waarden van patiënten centraal staan
 5. Ketenpartner levert de zorg conform de gemaakte (terug)verwijsafspraken.
 6. Indien een patiënt niet verschijnt voor een geplande afspraak, spant ketenpartner zich in om de zorg alsnog conform het afgesproken programma te leveren.
 7. Ketenpartner laat zich bij het verlenen en voorschrijven van zorg mede leiden door overwegingen van kwaliteit en doelmatigheid, waaronder in elk geval begrepen een afweging van kwaliteit van de zorg, de belangen van de verzekerde en de kosten van de zorg. Ketenpartner verleent geen zorg en schrijft geen zorg voor die leidt tot onnodige kosten.

5. Bereikbaarheid en continuïteit van zorg

 1. Ketenpartner draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van diens praktijk en zorgt er voor dat de continuïteit van de zorgverlening te allen tijde is gewaarborgd. Ketenpartner draagt hierbij zorg voor een deugdelijke waarneemregeling en deugdelijke overdracht bij afwezigheid (van medewerkers).
 2. Ketenpartner meldt de volgende feiten en omstandigheden per omgaande schriftelijk aan ROHA:
  • doorhaling of schorsing van de inschrijving in een van onder artikel 2 genoemde kwaliteitsregisters (indien van toepassing).
  • discontinuering van de beroeps- c.q. bedrijfsuitoefening van ketenpartner die langer duurt dan een periode van 1 maand. Ketenpartner geeft hierbij de naam door van diens waarnemer/plaatsvervanger.
  • beëindiging van het KIS door ketenpartner of diens medewerker(s), bijvoorbeeld in geval van uitdiensttreding.
  • een vermoeden van een datalek bij de uitvoering van de ketenzorg. Hieronder wordt verstaan een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen of voor onbevoegden toegankelijk waren of verloren zijn geraakt.
  • alle feiten en omstandigheden waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze relevant zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Ketenpartner meldt de volgende situaties per omgaande aan de huisarts waar patiënt onder behandeling is:
  • de situatie dat een patiënt zich structureel aan de zorg van ketenpartner onttrekt.
  • weigering of voortijdige beëindiging van de zorgverlening aan een patiënt.

6. Informatievoorziening patiënt

 1. Partijen maken nadere afspraken over de informatie die aan de patiënt in zorg wordt verstrekt en op welke wijze die informatie wordt verstrekt.
 2. Ketenpartner is te allen tijde helder naar de patiënt over welke van zijn diensten binnen het zorgprogramma van ROHA vallen en welke eventuele diensten van ketenpartner daarbuiten vallen en aanvullend door patiënt (of diens zorgverzekeraar) moeten worden betaald.
 3. ROHA stelt een privacyverklaring voor de patiënten in zorg beschikbaar op de website van ROHA.

7. Registratie

 1. Ketenpartner draagt zorg voor een adequate digitale patiëntenregistratie. Registratie vindt plaats in het Keten Informatie Systeem (KIS) dat door ROHA aan haar ketenpartners beschikbaar wordt gesteld.
 2. Genoemd KIS wordt uitsluitend ten behoeve van de zorg- of dienstverlening door ketenpartner door ROHA aan ketenpartner beschikbaar gesteld. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar en slechts geldig voor zolang ROHA ter zake over een gebruiksrecht beschikt.
 3. Indien ROHA het wenselijk acht om bij de uitvoering van de ketenzorg te gaan werken met een ander ondersteunend systeem, wordt hier door ketenpartner gehoor aan gegeven. Ketenpartner registreert vanaf dat moment alle relevante informatie in dat systeem.

8. Kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsverbetering

 1. Uit hoofde van haar verplichting op grond van de Wkkgz, verzamelt en analyseert ROHA gegevens om inzicht te krijgen in de kwaliteit en de resultaten van de geleverde zorg. Ketenpartner neemt desgevraagd deel aan de periodieke metingen van indicatoren ten behoeve van spiegelbijeenkomsten en benchmark op grond van de afspraken die ROHA hierover heeft gemaakt met de zorgverzekeraar en branchevereniging InEen. Ketenpartner verleent in verband daarmee zijn volledige medewerking op de door ROHA aangegeven wijze aan de gegevensverzameling die hiertoe plaatsvindt (doorgaans extractie van gegevens uit het KIS).
 2. ROHA rapporteert periodiek over de kwaliteit en de resultaten van de geleverde zorg aan ketenpartner. Desgevraagd woont ketenpartner de (spiegel)bijeenkomsten bij die ROHA hiertoe belegt.
 3. Indien ROHA van mening is dat de kwaliteit van zorg en de registratie van gegevens die daarmee samenhangen onvoldoende is gewaarborgd, dan kan zij aanvullende voorwaarden stellen aan de zorgverlening door ketenpartner. Ketenpartner conformeert zicht aan deze voorwaarden, tenzij dit in strijd zou zijn met op hem rustende verantwoordelijkheden, voortvloeiende uit de voor hem geldende professionele standaard.
 4. Ketenpartner verleent volledige medewerking aan door ROHA opgezette patiënttevredenheidsonderzoeken.

9. Nascholing

 1. Ketenpartner heeft primair een eigen verantwoordelijkheid voor het volgen
  van nascholing op het eigen vakgebied. Deze verantwoordelijkheid geldt
  tevens ten aanzien van eventueel (praktijk)personeel, waarnemers en ingeschakelde derden.
 2. Ketenpartner is voorts bereid om door ROHA aangeboden nascholing te volgen en/of te volgen indien dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Dit betreft zowel medisch-inhoudelijke nascholing alsook training op het gebied van persoonsgericht werken en voor het gebruik van het KIS.

10. Visitaties en controles

 1. Ketenpartner verleent volledige medewerking aan ROHA om visitaties en controles in de praktijk van ketenpartner uit te voeren ten behoeve van de neergelegde verplichtingen in de gesloten overeenkomst. Hiervoor gelden de volgende afspraken:
  • een voorgenomen visitatie of controle wordt tijdig door ROHA gemeldaan ketenpartner.
  • ketenpartner zal de bevoegde medewerkers van ROHA ter uitvoering van devisitatie en/of controle toelaten tot diens praktijk.
  • ketenpartner zal de bevoegde medewerkers van ROHA behulpzaam zijn alsredelijkerwijs mag worden verwacht, en verleent desgevraagd actieve medewerking aan het daadwerkelijk toegankelijk stellen van de praktijk- en patiëntenregistratie.
  • indien ROHA bij het uitvoeren van een visitatie en/of controle informatie opvraagt bij ketenpartner zal deze zich inspannen om de informatie binnen vier weken aan te leveren aan ROHA.
 2. Ketenpartner werkt mee aan administratieve controles die door de zorgverzekeraar bij ROHA en haar ketenpartners worden uitgevoerd ten aanzien van ingediende declaraties en de geleverde zorg.

11. Vergoeding en betaling (indien van toepassing)

 1. Indien ketenpartner een vergoeding ontvangt van ROHA voor de geleverde zorg of dienst maken partijen nadere afspraken over de wijze van facturering en betaling.
 2. Zorg verleend buiten de kaders van de gesloten overeenkomst komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 3. Ketenpartner dient voor de geleverde zorg op grond van deze overeenkomst of gelijkwaardig aan die zorg geen declaraties in bij de zorgverzekeraar(s) of de patiënt.
 4. Ketenpartner vrijwaart ROHA voor alle aanspraken van derden uit hoofde van ten onrechte ingediende declaraties.
 5. Declaraties die bij ROHA binnenkomen meer dan 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is geleverd, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking tenzij ketenpartner kan aantonen dat er sprake is van overmacht.

12. Geschillenregeling

 1. Op de afgesloten overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, zullen partijen in eerste instantie proberen in onderling overleg op te lossen. Indien (één van beide) partijen van oordeel zijn (is) dat (verder) overleg geen zin heeft, dan zijn (is) zij bevoegd het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter.

13. Looptijd en tussentijdse beëindiging contract

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in de afgesloten overeenkomst.
  2. Uiterlijk één maand voor het aflopen van de contractstermijn zoals aangegeven in de afgesloten overeenkomst treden partijen met elkaar in overleg over een nieuwe overeenkomst. Indien er op de expiratiedatum van de overeenkomst nog geen nieuwe overeenkomst is afgesloten, wordt de overeenkomst vanuit het oogpunt van continuïteit van de zorgverlening voorlopig voortgezet op basis van het bestaande tarief en vindt achteraf verrekening plaats.
  3. De overeenkomst eindigt indien partijen daartoe gezamenlijk besluiten.
  4. In geval van een meerjarenovereenkomst kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden (vóór 1 oktober).
  5. De overeenkomst kan voorts tussentijds en met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd, indien:
   • één van de partijen failliet wordt verklaard of in surséance van betaling komtte verkeren of daartoe een verzoek is ingediend;
   • ketenpartner onder curatele wordt gesteld, indien bewind over hetvermogen van ketenpartner wordt ingesteld, of indien op ketenpartner de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt of daartoe een aanvraag is ingediend (in geval van een natuurlijk persoon);
   • ketenpartner overlijdt en/of langdurig geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en de continuïteit van de zorgverlening op grond van de overeenkomst naar het oordeel van ROHA onvoldoende wordt gewaarborgd (in geval van een natuurlijk persoon);
   • ketenpartner zijn praktijkvoering staakt;
   • één van de partijen om andere dan bovengenoemde redenen ophoudt tebestaan;
   • zich een zodanige omstandigheid voordoet dat voortzetting van deovereenkomst door de opzeggende partij in redelijkheid niet kan wordengevergd.
  6. Indien zich een omstandigheid voordoet waardoor een ongewijzigde instandhoudingvan de overeenkomst in redelijkheid niet van een partij kan worden gevergd, zullen partijen met elkaar in overleg treden, teneinde de overeenkomst aan deze nieuwe situatie aan te passen. Slagen partijen er niet in om binnen één maand tot overeenstemming te komen, dan staat het beide partijen vrij de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  7. Partijen zullen in geval van een beëindiging van deze overeenkomst over en weer al datgene doen en nalaten wat in het belang is van een zakelijke afwikkeling van hun relatie, de zorgverlening aan patiënten en al hetgeen dat van belang is voor het nakomen van de verplichtingen van ROHA jegens derden. Ketenpartner zal meewerken aan ieder redelijk verzoek van ROHA in dat kader. De verplichtingen van partijen op grond van deze overeenkomst gelden -zo nodig- ook na beëindiging van de overeenkomst.

14. Bijlagen

De bijlagen bij de overeenkomsten vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeenkomst. ROHA kan besluiten bepaalde bijlagen op de website van ROHA te publiceren (www.rohamsterdam.nl) en hiernaar in de overeenkomst te verwijzen.

15. Algemene voorwaarden ketenpartner

Op de overeenkomst zijn eventuele algemene voorwaarden van ketenpartner niet van toepassing, tenzij partijen anders overeenkomen.

16. Informatie en vertrouwelijkheid

ROHA en ketenpartner informeren elkaar over alle voor de andere partij relevante ontwikkelingen. Partijen gaan discreet om met informatie waarvan de vertrouwelijkheid mag worden verondersteld.

17. Onvoorziene omstandigheden

Indien zich omstandigheden voordoen waarin deze overeenkomst niet voorziet en die om een aanpassing vragen op onderdelen, treden partijen met elkaar in overleg om tot een wijziging van de overeenkomst te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

18. Overdracht

De rechten en verplichtingen die uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen aan derden worden overgedragen.

Amsterdam, 15 december 2021